Listy /Felföldi levelek/

CD
Dátum vydania
2006

„Predstavenie Listy /Felföldi levelek / v réžii Dušana Hégliho je doposiaľ najobsiahlejšou antológiou maďarskej, slovenskej, cigánskej a židovskej hudobnotanečnej kultúry na území Slovenska. Nápad vznikol na základe listov, písaných Bartókom a Kodályom počas ich výskumných ciest na území Slovenska, a na základe diel Petőfiho a Máraiho, ktoré napísali tiež počas pobytu na týchto miestach. Samotné predstavenie bolo natoľko dobré, že sa stala aktuálnou otázka vydania CD nosiča, obsahujúceho programovú hudbu aj listy. K tomu boli
v prvom rade potrební takí vynikajúci muzikanti, akých má k dispozícii Tanečné divadlo Ifjú Szivek. Gergely Koncz, László Mester a Tibor Lelkes si stopercentne osvojili rozmanité štýly ľudovej muziky. Prišli im na pomoc aj ďalší dvaja vynikajúci hudobníci – Dénes Németh a Endre Liber. Tu treba spomenúť aj tanečníkov, ktorí sa s nemenej dokonalým spevom takisto pričinili o nevšedný zážitok pri počúvaní. Hudbu i spev charakterizujú jedinečná ľahkosť a istota prednesu, cítiť z nej radosť. Popri estetickom zážitku sa poslucháč obohatí aj o značné množstvo zaujímavých informácií."

Úrivok z článku Péter Árendás: Vďaka jedinečnej ľahkosti a istoty prednesu sa poslucháč 
popri estetickom zážitku obohatí aj o značné množstvo zaujímavých informácií. (Új Szó, 6. 9. 2006)

  • Gergely Koncz – husle
  • Dénes Németh – husle
  • László Mester  – viola
  • Tibor Lelkes – kontrabas
  • Endre Liber – cimbal
  • Anikó Lépesová, Zsófia Varsányiová, Dušan Hégli, Imrich Madocsai, Attila Oláh  – spev
     

Hudobná edícia: Dušan Hégli, Gergely Koncz 

Hudobná réžia: Péter Árendás